Právní informace


Obecné

Tato webová stránka (dále jen „Stránka“) byla vytvořena a je spravována společností La Lorraine Bakery Group NV, se sídlem Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, T +32 (0)54-31 82 00, F +32(0)54-32 67 85, VAT 412.382.632, RPR Ghent, divize Dendermonde, včetně veškerých přímo či nepřímo přidružených společností ve skupině dle článku 11 belgického zákona o obchodních společnostech (dále jen „LLBG“).
Následující podmínky užívání webové stránky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na užití Stránky. Společnost LLBG má právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit tyto Podmínky a zveřejnit jejich obsah na Stránce. Uživatel Stránky je povinen se při každé návštěvě Stránky seznámit s jejich aktuálním zněním. Užíváním Stránky uživatel výslovně potvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek a že s nimi souhlasí.
Skutečnost, že se společnost LLBG v jakémkoli okamžiku nedovolává jednoho či více ustanovení těchto Podmínek v žádném případě nezakládá částečné či úplné vzdání se práva společnosti LLBG odvolávat se na tyto Podmínky v budoucnu.

Práva duševního vlastnictví

Texty, kresby, fotografie, videoklipy, obrázky, údaje, databáze, software, názvy, obchodní firmy či doménová jména, značky, loga a další obsah Stránky jsou chráněny autorským právem a právy duševního vlastnictví náležícími společnosti LLBG nebo třetím osobám. Bez předchozího souhlasu společnosti LLBG je zakázáno jakékoli informace o této Stránce ukládat (jiné než jsou požadovány při prohlížení Stránky), reprodukovat, modifikovat, zveřejňovat, distribuovat či posílat, prodávat, nebo převádět či udělovat práva třetím osobám.

Nedovolené způsoby užití Stránky

Uživatel se zavazuje:
  • neužívat informace na Stránce škodlivým nebo nezákonným způsobem;
  • neužívat Stránku způsobem, který by ji poškodil, změnil, přerušil, vyřadil nebo jakkoli jinak snížil její výkon;
  • neužívat Stránku k nahrávání či šíření počítačových virů, nebo k nahrávání či šíření nezákonného či nevhodného obsahu (včetně obsahu urážlivé, obscénní nebo výhružné povahy);
  • neužívat Stránku způsobem, který zasahuje do práv fyzických osob, právnických osob či práv sdružení, včetně, ne však výlučně, osobnostních práv a práv duševního vlastnictví;
  • neužívat Stránku k nahrávání či šíření propagačního nebo reklamního obsahu bez předchozího souhlasu společnosti LLBG, s výjimkou případů, kdy je takový obsah vyžádán adresátem.
V případě jakéhokoli porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných práv společnosti LLBG či třetích osob uživatelem se uživatel zavazuje nahradit společnosti LLBG či třetím osobám veškerou újmu, včetně veškerých prostředků vynaložených společností LLBG či třetími osobami v souvislosti s uplatněním nároků vzniklých v důsledku takového porušení.

Osobní údaje – Zásady zpracovávání osobních údajů

Společnost LLBG v některých případech zpracovává osobních údaje uživatele (dále jen „Osobní údaje“). Společnost LLBG považuje ochranu soukromí a Osobních údajů za velmi důležitou a zpracovává proto Osobní údaje v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů ze dne 27. března 2016 (známé pod zkratkou GDPR).
Jako součást tohoto závazku přijala společnost LLBG Zásady zpracování osobních údajů, které detailně popisují, proč a jak jsou Osobní údaje zpracovávány, komu jsou/mohou být předávány a jaká jsou Vaše práva a jim odpovídající povinnosti společnosti LLBG.
Zásady zpracování osobních údajů naleznete pod tímto odkazem. Prosíme, věnujte Zásadám zpracování osobních údajů náležitou pozornost, neboť obsahují důležité informace.

Odkazy na jiné stránky

Stránka může obsahovat hypertextové odkazy na webové stránky nebo obsah webových stránek třetích osob, nebo na ně může jinak odkazovat. Společnost LLBG není schopna jakkoli ovlivnit obsah, zabezpečení osobních údajů či jiné vlastnosti těchto stránek, a tudíž za jejich obsah či vlastnosti nijak neodpovídá.

Informace na Stránce

Informace, software, produkty a služby (dále jen „Informace“) uvedené na těchto stránkách, či jejich prostřednictvím, mohou obsahovat jakékoli chyby. K tomu společnost LLBG uvádí, že veškerá prohlášení týkající se čísel, velikostí, váhy, popisů, nákresů, ilustrací, nabídky zásob, katalogů či jiných označení produktů byla učiněna s náležitou péčí. Společnost LLBG neručí za správnost těchto prohlášení a Informací a není odpovědná za případné tiskové chyby. Vystavené či dodané vzorky, nákresy či modely jsou jen náhledem produktů a společnost LLBG jimi není nijak vázána. Informace jsou poskytnuty a uvedeny bez jakékoli záruky za jejich správnost.
Společnost LLBG neodpovídá za jakékoli viry, které se projeví navzdory přijetí nezbytného zabezpečení Stránky, a zříká se veškeré odpovědnosti za škodu způsobenou těmito viry. Společnost LLBG si výslovně vyhrazuje právo kdykoli změnit Informace na Stránce nebo odpojit stránku za účelem údržby.

Rady poskytnuté na Stránce

Společnost LLBG neodpovídá za žádné rady, týkající se osobních či podnikatelských rozhodnutí, poskytnuté přímo či nepřímo prostřednictvím Stránky. Uživatel by se měl vždy poradit s příslušným odborníkem a vyžádat si dodatečné informace, upravené pro konkrétní životní situaci uživatele.

Odkazy na Stránku

Sdílení hypertextových odkazů na Stránku je společností LLBG povoleno pouze v případě, že odkazují na úvodní záložku Stránky. Zveřejňování jiných odkazů bez předchozího souhlasu společnosti LLBG je zakázáno. Jakékoli užívání Stránky v rámci jiných webových stránek či komponentů webových stránek třetích osob, jako je sdílení obsahu Stránky na jiných webových stránkách (in-line linking, framing, atd.), je zakázáno.

Aplikovatelné právo a soudní příslušnost

Veškeré spory mezi společností LLBG a uživateli ohledně Podmínek se řídí Belgickým právem a podléhají výlučné soudní příslušnosti soudů v Dendermonde.